15   Votació varies respostes
33   Votació una sola resposta